Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Bazar Cezar

e-mail: tine@bazarcezar.be

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer: 0730.611.522

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Bazar Cezar, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Oudenburg, Ossenweg 32, biedt haar klanten de mogelijkheid om via een contactformulier op de website een bestelling te plaatsen van kinderkledijpakketten op maat. Onderhevige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling van Bazar Cezar moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bazar Cezar aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Leveringskosten zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden berekend in de loop van de bestelprocedure,  in functie van de wijze en de plaats van levering en zo nodig ook nog extra toegevoegd als kost.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat het contactformulier en de info weergegeven op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bazar Cezar niet. Bazar Cezar is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bazar Cezar is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Bij de aangeboden kleding worden de maten afgeleverd zoals aangegeven door de klant in het contactformulier, tenzij anders omschreven. De aangeboden goederen verkeren in goede staat en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk in omschreven, bv als het gaat om een ‘goed voor de dag’ pakket in (heel) goede staat of een ravotpakket met klein, zoals aan de klant vermeld, mankementje.. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf persoonlijk contact op te nemen via de gegevens vermeld op de website.

Artikel 4: Online aankopen

Om een bestelling  te kunnen plaatsen op www.bazarcezar, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven
  • U bent ten minste 18 jaar oud
  • Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen

Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het contactformulier volledig moeten afronden. Als uw contactformulier volledig is, zal u uw klantgegevens moeten invullen. Hier kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestelling voltooien” te klikken, plaatst u een bindende bestelling volgens de wensen aangegeven in het contactformulier en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Na de ontvangst van betaling, verzenden wij u de producten. Indien artikelen niet kunnen gezocht worden, zullen wij u elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

Bazar Cezar is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is. Bestellingen geplaatst via www.bazarcezar.be zijn niet bindend voor de verkoper. Zij worden slechts bindend voor de verkoper nadat de verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook ervoor voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.

Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, nemen we per e-mail persoonlijk contact op om de doorgegeven wensen en vragen nog eens te bevestigen. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen.

Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

  • Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website www.bazarcezar.be;
  • Het bestelde product niet beschikbaar is (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij u dit per e-mail laten weten);
  • De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;
  • Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;
  • Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde terugstorten.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Zoals op de website staat vermeld doen we ons best om de gevraagde producten zo snel mogelijk, met een maximum levertermijn van 4-6 weken, tweedehands bij elkaar te zoeken. Wij doen vervolgens ons best om zo spoedig mogelijk te verzenden, uiterst binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren. Artikelen besteld via deze website kunnen opgehaald worden in Oudenburg of met meerkost (minder dan 10 st/pakket) worden geleverd in België of met meerkost in Nederland, Frankrijk of Duitsland. Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de koper, tenzij anders vermeld. De prijzen kunnen geraadpleegd worden onder ‘Verzending’. Bazar Cezar is niet aansprakelijk bij eventuele vertragingen, verlies, diefstal of beschadiging van pakketten tijdens verzending door de koerierdienst. Doorgegeven leveringsadressen die foutief zijn kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de koper. U moet binnen een redelijke tijd na de levering controleren of u de producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de producten of van enige tekorten. In het geval u de levering of ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan ons geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Bazar Cezar. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bazar Cezar te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht/retourzendingen

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen via het contactformulier op www.bazarcezar.be. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant onze klantendienst (per e-mail via tine@bazarcezar.be of per post naar Bazar Cezar, Ossenweg 32, 8460 Oudenburg) op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering in te dienen. Indien onze klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd),  het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Ondergoed en zwemgerief worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bazar Cezar zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bazar Cezar heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bazar Cezar, Ossenweg 32, 8460 Oudenburg. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Bazar Cezar alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, uitgezonderd de leveringskost, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bazar Cezar op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen. Bazar Cezar betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Omstandigheden die we redelijkerwijs niet in de hand hebben

We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Deze verkoopbepalingen beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze verkoopbepalingen zijn vermeld.

Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bazar Cezar respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bazar Cezar, Ossenweg 32, 8460 Oudenburg, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Bazar Cezar, Ossenweg 32, 8460 Oudenburg, tine@bazarcezar.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wel geven wij uw gegevens (nl. emailadres en telefoonnummer) door aan de koerierdienst zodat zij u een bevestigingsemail en/of -sms met track and trace nummer kunnen doorsturen. Indien u dit niet wenst, gelieve dit bij het bestelproces te vermelden.

Bazar Cezar houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op tine@bazarcezar.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

© Bazar Cezar

 - 

Privacy Policy

 - 

Algemene voorwaarden

 - 

Cookies
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²